DruštvoSaradnja

LOKALNE VLASTI I GRAĐANI: Bez volje i ideja za proširivanje saradnje!

Kod lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu evidentan je nedostatak želje, volje i ideja kako da građane što više uključe u proces donošenja odluka.

Uglavnom se oslanjaju na uobičajene kanale komunikacije kao što su direktan kontakt sa građanima, izveštaji u lokalnim medijima i objave na zvaničnim internet prezentacijama uz striktno držanje birokratske procedure.

Jedan od najvećih problema, kada je reč o donošenju važnih odluka i dokumenata, je nedovoljno učešće građana i organizacija civilnog društva u procesu planiranja i donošenja odluka organa lokalne samouprave.

Najveće interesovanje građana je u postupku donošenja Programa razvoja i budžeta Grada. Građani preko svojih mesnih zajednica dostavljaju svoje inicijative i predloge na osnovu kojih mesna zajednica sačinjava i upućuje prioritete za narednu godinu. Takođe, značajno je učešće organizacija civilnog društva i građana prilikom donošenja različitih strategija i akcionih planova, gde se predstavnici civilnog društva uključuju u rad tela i grupa koje su zadužene za izradu planova iz određenih oblasti“, ističu u Gradskoj upravi Kruševac.

Građanima je omućeno učešće kroz radne grupe, javnu raspravu a sve u zavisnosti od odluka. Veće je učešće u strateškim dokumentima kao što je Plan razvoja“, objašnjavaju u opštini Ćićevac.

Da bi učestvovali u donošenja građani, pre toga, moraju da budu informisani o radu lokalnih organa vlasti.

Građani se sa radom lokalne samouprave upoznaju putem naše zvanične internet prezentacije, www.krusevac.ls.gov.rs, putem sredstava javnog informisanja, a za informacije namenjene mladima Kancelarija za mlade koristi društvene mreže, Facebook  i Instagram. Gradonačelnica i rukovodstvo grada obilaze naseljena mesta na teritoriji grada i kroz neposredne kontakte sa građanima, upoznaju ih sa mehanizmima i mogućnostima koji su im na raspolaganju što se tiče ostvarivanja njihovih prava u lokalnoj zajednici“, kažu u Kruševcu.

U većini lokalnih samouprava nema kvalitetnih ideja kako poboljšati komunikaciju sa građanima

U Brusu tvrde da građane informišu „preko lokalne televizije i internet portala, sajta opštine Brus i oglasne table Opštinske uprave“. U Varvarinu koriste zvanični veb portal, društvene mreže i tradicionalne medije a u Ćićevcu portal, TV program i neposredni kontakt sa građanima.

Za funkcionisanje lokalne vlasti veoma je bitno da između dva izborna ciklusa dobiju povratne informacije o tome koliko su građani zadovoljni njihovim radom. U Gradskoj upravi Kruševca priznaju da prethodnih godina nisu sprovodili istraživanja o stavovima građana o radu lokalnih vlasti.

Najviše informacija dobijamo neposrednim kontaktom, zatim putem pitanja koje građani postavljaju preko zvaničnog sajta Grada, upućenih ne samo Gradonačelniku,već i drugim funkcionerima Grada, a tiču se različitih oblasti iz života lokalne zajednice“.

U neposredan kontakt kao način pribavljanja informacija najviše se uzdaju i u Brusu, Varvarinu i Ćićevcu.

Naredno pitanje koje smo postavili predstavnicima lokalnih samouprava glasilo je „Da li ima napretka u transparentnosti lokalne samouprave i poštovanju zakona o administrativnim rokovima?

Napredak i ogroman i evidentan“, tvrde u opštini Brus, bez objašnjenja detalja u čemu se ogleda napredak.

Prema istraživanju organizacije Transparentnost Srbija, Kruševac se po indeksu transparentnosti nalazi na 12. mestu od svih gradova i opština u Srbiji  i postigao je napredak od skoro 50% u odnosu na prethodnu godinu.Trudimo se da i dalje unapređujemo i obogaćujemo zvaničnu prezentaciju Grada,u smislu što većeg broja informacija iz različitih oblasti koje su od značaja za građane, kao i da ih putem medija obaveštavamo o svim aktivnostima, vestima i novinama koje se tiču njihovog života u gradu”, naglašavaju u Gradu Kruševcu.

Lokalne samouprave pitali smo i „da li transparentnost lokalne samouprave zavisi od političke partije na vlasti u tom trenutku ili napredak u transparentnosti i administrativnim rokovima zavisi isključivo od civilnih službenika?

Mnogi propisi sadrže odredbe koje se odnose na obavezu da se određena akta i informacije  objavljuju na zvaničnoj internet stranici (kao što su Statut, budžet, javne nabavke, konkursi, Odluke po konkursima, nacrti opštih akata, strategija i planova). Takođe, ova oblast regulisana je Uredbom o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa, a Direkcija za elektronsku upravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu izdala je Smernice za izradu veb prezentacije organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samopurave. Službenici su u obavezi da postupaju po zahtevima u skladu sa zakonom propisanim rokovima za određene oblasti“, podsećaju u Kruševcu.

U Varvarinu tvrde da „transparentnost i poštovanje rokova nisu uslovljeni političkim faktorom“, a u Ćićevcu da „zaposleni samostalno i nezavisno obavljaju svoje radne dužnosti“.

U zemljama sa razvijenim demokratskim institucijama i procedurama nego što je Srbija jedna od praksi je i promovisanje rada lokalnih parlamenata. Kako to čine u Rasinskom okrugu?

Sednice Skupštine grada Kruševca su javne i direktno se prenose na televiziji, materijal je dostupan na internet prezentaciji Grada, a predsednik Skupštine putem sredstava javnog informisanja najavljuje sednice. Mediji prate zasedanje i u zavisnosti od interesovanja za pojedine  tačke Dnevnog reda, detaljnije ih obrazlažu u medijima. Takođe,na sajtu Grada dostupne su imejl adrese svih odbornika Skupštine grada čime je omogućena direktna komunikacija sa građanima“, podsećaju u Gradskoj upravi Kruševca.

Proveravajući ove mogućnosti naša redakcija je pre nekoliko meseci poslala mejlove na adrese desetak odbornika i odbornica i još uvek nismo dobili nijedan odgovor!

U Brusu kažu da rad lokalnog parlamenta promovišu kroz „neposredan kontakt sa građanima od strane skupštinskog rukovodstva i preko upoznavanja građana sa radom Skupštine kroz izveštaje sa sednica“.

U skladu sa Statutom opštine, sednice su javne. Poziv i materijal za sednicu dostavlja se sredstvima informisanja radi upoznavanja javnosti. Sednicama SO mogu prisustvovati predstavnici sredstava javnih informisanja, ovlašćeni predstavnici predlagača kao i druga zainteresovana lica u skladu sa poslovnikom Skupštine“, uveravaju nas u Ćićevcu dok u Varvarinu za promocije koriste internet prezentaciju opštine i društvene mreže.

Participacija građana u demokratskim procesima kroz podnošenje inicijativa, peticija i predloga takođe je važan segment u razvoju demokratskih procesa na lokalnom nivou.

Načini neposrednog učešća građana u vršenju poslova grada propisani su Zakonom o lokaloj samoupravi i Statutom grada Kruševca. Građani neposredno učestvuju u vršenju poslova građanskom inicijativom, referendumom i na zboru građana. (Poglavlje IV- Statuta grada Kruševca, Sl.list grada Kruševca 15/18).Takođe u okviru javnih poziva za sprovođenje javnih rasprava prilikom donošenja različitih programa,planova i odluka definisani su načini i rokovi zapodnošenje inicijativa, primedbi i predloga“, kažu u Gradskoj upravi Kruševca i nastavljaju.

Građani koji žele da pokrenu određenu inicijativu kod lokalnih vlasti mogu da seo tome informišu usvojim mesnim zajednicama i Službi za skupštinske poslove Gradske uprave, kancelarija 46. Najčešće se podnose inicijative preko mesnih zajednica, a odnose se na Program razvoja grada Kruševca.Takođe i preko drugih organa Grada koji su nadležni za odlučivanje o inicijativi koju građani žele da pokrenu.

U Ćićevcu tvrde da su „građani upoznati sa načinima i kanalima komunikacije“ te da često „iniciraju donošenje, izmene i dopune pojedinih odluka“.

U Brusu kažu da svako ko želi „ima pravo i mogućnost da bude upoznat sa procedurama“ a u Ćićevcu podsećaju da „nadležne službe opštinske uprave obavljaju i stručne poslove vezane za pripremu i pokretanje određenih inicijativa u skladu sa Zakonom“.

Izvor: krusevacpress.com

Subscribe
Obaveštenje o
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content Click to listen highlighted text!