Vladan Đorđević

Vladan Đorđević
Vladan Đorđević

Vladan D. Đorđević, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS) od 2002. godine, rođen je u Kruševcu 7. oktobra 1938. god, od oca Dobrivoja i majke Branislave, rođene Petrović. Gimnaziju je završio u Kruševcu 1957. god. Diplomirao je na Hidroenergetskom odseku Mašinskog fakulteta u Beogradu 1961. god, a magistrirao je 1963. god. i doktorirao 1966. god. iz oblasti teorije graničnog sloja na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, Grupa za mehaniku.

Od 1962. god. pa do odlaska u penziju 2004. god. radio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. U zvanje docenta izabran je 1971. god., zvanje vanrednog profesora 1977. god. i zvanje redovnog profesora 1981. god. Bio je prodekan za nastavu (1989-1991) i šef Katedre za mehaniku fluida (1988-2000). Školsku 1968-69. god. proveo je kao Humboltov stipendista na postdoktorskoj specijalizaciji na Albert-Ludvigs univerzitetu u Frajburgu u Nemačkoj, a školsku 1975-76. god. proveo je kao Fulbrajtov stipendista na Univerzitetu Južne Kalifornije u Los Anđelesu u SAD. Na ovom univerzitetu, na departmanima za vazduhoplovstvo i mašinstvo, u periodu 1985-1988. god., proveo je ukupno 2.5 godine kao gostujući profesor.

Zaslužni je član Srpskog (ranije Jugoslovenskog) društva za mehaniku, i član Evropskog društva za mehaniku i Društva za primenjenu matematiku i mehaniku. U Jugoslovenskom društvu za mehaniku bio je generalni sekretar (1977-1981) i predsednik (1993-1997). U Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) bio je upravnik Odeljenja za mehaniku (2000-2006). Za dopisnog člana SANU izabran je 1985. god., a za redovnog 1997. god. Takođe je član Međunarodne akademije nelinearnih nauka. Član je redakcionih odbora domaćih časopisa Theoretical and Applied Mechanics, Facta Universitatis, i FME Transactions (glavni urednik 2000-2004). U okviru SANU urednik je Edicije: Život i delo srpskih naučnika i član uređivačkog odbora Srpske enciklopedije. Za rezultate postignute u svome naučnoistraživačkom radu nagrađen je 2007. god. nagradom “Prof. dr Vojislav K. Stojanović” od strane Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. Udovac je i ima sina Dobrivoja rođenog 1970. god.

Vladan Đorđević je do sada objavio 97 naučnih i stručnih radova iz svoje oblasti rada – teorijske i primenjene mehanike fluida, i napisao je dva udžbenika. U okviru mehanike fluida bavio se intenzivno nizom njenih aktuelnih podoblasti, kao što su: teorija graničnog sloja, teorija strujanja nehomogenih i rotirajućih fluida, teorija talasnih kretanja fluida, i teorija hidrodinamičke stabilnosti i prelazak u turbulenciju. Pored toga, objavio je i pojedinačne radove iz oblasti magneto-hidrodinamike, bio-mehanike fluida, turbulentnih strujanja fluida, i dr. U poslednje vreme bavi se problemima strujanja gasova u mikro-kanalima koji imaju veliku primenu u savremenim tehnologijama mikro-elektro-mehaničkih sistema (MEMS). Veći deo njegovih radova štampan je u veoma poznatim časopisima u svetu, kao što su: Journal of Fluid Mechanics, Physics of Fluids, Wave Motion, Transactions of the Royal Society A, Journal of Applied Mathematics and Physics, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, Journal of Engineering Mathematics, ASME Journal of Fluids Engineering, i dr. Ovi radovi su do sada citirani u časopisima preko 200 puta (po prvom autoru i bez samocitata!) i u nekoliko uglednih monografija. Svoje radove je saopštavao na nizu domaćih i međunarodnih naučnih skupova, od kojih su najznačajniji: kongresi GAMM (Društvo za primenjenu matematiku i mehaniku), konferencije Američkog fizičkog društva, Evropski kongresi za mehaniku fluida, i dr. U svome stručnom radu sarađivao je sa Vojno-tehničkim institutom u Beogradu. Radio je na razvoju jednog poluautomatskog i jednog automatskog hemijskog detektora.

Vladan Đorđević je do sada rukovodio sledećim projektima koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije (svaki je trajao po pet godina): Aktuelni problemi strujanja fluida u energetici, Istraživanje osnovnih procesa u termoenergetici, i Analitičke i numeričke metode mehanike fluida. Pod njegovim rukovodstvom do sada je odbranjeno oko 20 doktorskih i magistarskih disertacija.

Dopunite ovu stranicu fotografijom i / ili kraćim tekstom. Javite nam se!
Skip to content Click to listen highlighted text!